Piatok, 18. Január 2019 a meniny má Bohdana  


Meno:

Heslo:


 www.meteo.sk
 .: Výročná správa JK Demänovská Dolina za rok 2017

Uplynulý rok sme naše sily sústredili na viacero lokalít súčasne. Jarné týždne sa niesli v znamení objavu Chladivého dychu, počas zimnej expedície sa uskutočnilo množstvo samostatných akcií najmä do Psích dier, pracovali sme na Krčahove – Červenom, Štefanovej. Veľká jarná povodeň priniesla zaujímavé poznatky o hydrografii Demänovských jaskýň a zapríčinila desiatky prieskumných a následne i výkopových akcií.

DEMÄNOVSKÁ DOLINA
Pustá: v Psích dierach počas 17 akcií sa nám podarilo jednoznačne identifikovať prievan vo výkope popod dolinku Pustá. Boli sme nútení vybudovať výdrevu v úvodnej časti výkopu, jarná povodeň i napriek tomu spôsobila zrútenie ľavej strany svahu. Na jeseň sme pomocou roxorových tyčí, lanových spojok a dosiek zabazpečili obe strany výkopu. Dosiaľ, za celkovo 28 akcií sme prekopali 31 m a klesli o 15 m nadol. Čelba výkopu stále klesá a nachádza sa už tesne za dnom dolinky. Práce tu prebiehajú v spolupráci s OS Čachtice, akcií sa zúčastňujú mnohí ďalší jaskyniari z SSS, Poľska i ČR.
Počas roka sme na 3 akciách pokračovali v kopaní skratky do Ivaninho dómiku (cez vchod V3, obchádzka Jazernej chodby). Postúpili sme asi 2 m vpred.
Chladivý dych: zimné prieskumy priniesli okrem iného aj objav novej jaskyne na Pustých. Počas 23 akcií sme jaskyňu objavili, komplexne preskúmali a zamerali v dĺžke 606 m s deniveláciou 46 m. Podrobná správa o výsledkoch bude publikovaná v najbližšom čísle Slovenského krasu.
Červené (Krčahovo): 13 výprav na hrebeň pod Krakovou hoľou sa nieslo v duchu výkopov na dne studňe, ktorá na prelome rokov dosahuje hĺbku 7 m. Výkop, ktorý prudko klesá s voľnými, autochtónnymi kameňmi, blokmi a hlinou na dne, je nutné zabezpečovať výdrevou. Predpokladáme, že studňa má kruhový profil a uvažujeme nad jej kompletným vyčistením pomocou elektrického navijaka počas letnej, niekoľkodňovej výpravy, z dôvodu dlhodobej udržateľnosti projektu. Čiastočne vykopaný jaskynný systém s tromi vchodmi (jeden novootvorený) má aktuálnu dĺžku 99 m s deniveláciou 24 m. Celkovo sa tu od roku 2014 uskutočnilo 68 akcií.
Štefanová: V roku sa tu uskutočnilo len 8 prieskumných a pracovných akcií. Dve smerovali do Novembrovej siene, kde sme plánovali výkop proti občasnému toku smerom k Zadnej vode. Počas druhej, ktorá sa uskutočnili už po povodni sme však zistili, že nízkou chodbou tečie veľký tok, ktorý sa nám dosiaľ nepodarilo zastaviť a práce sme tu zastavili. Voda pochádza z nového, dosiaľ nezaznamenaného, veľkého ponoru na Zadnej vode. Tri výpravy smerovali do vrchných poschodí nad Sofiou, kde sa nám podarilo objaviť a zamerať Zvonivú chodbu (376 m). Ide o najvyššiu úrovňovú chodbu jaskyne v nadm. výške 896 – 899 m. Ďalší potápačský pokus pood vedením D. Hutňana priniesol prv sklamanie, pretože zákal spôsobený prácami na Zadnej vode nedovolil nájsť pokračovanie sifónu smerom k Chrámu slobody. Avšak následná nočná akcia priniesla objav pokračovania v dĺžke 33 m, do hĺbky 25 m. Cesta ďalej je zrejme možná, no problémy spôsobuje silný zákal sifónu. Podľa dostupných údajov sa koncový bod sifónu priblížil na 35 m k Pekelnému sifónu, avšak odtiaľto chýbajú dáta od hĺbky 23 m. Skutočná vzdialenosť teda môže byť v lepšom prípade aj o niečo menšia. Celkovo počas roka sme tu objavili a zamerali 409 m priestorov, jaskyňa dosahuje k 31. 12. 2017 dĺžku 17 060 m s deniveláciou 129 m.
Jaskyňa mieru: Akcia pod vedením Čachtických jaskyniarov dosiahla postup v objavoch z roku 2014-2015 v Komplikovanej polysieni, po prievane objavili menšiu sieň a vodopád s možnosťou kopania.
Okno: Dve akcie sa uskutočnili na konci hlavného ťahu jaskyne, podarilo sa kopaním v žulovom piesku nájsť malú sienku, práce budú pokračovať. V Dolných meandroch sme odpracovali po jednej akcii v menšom i väčšom výkope. Vo väčšom sme vŕtaním overili, že strop je stále tvorený pevnou skalou. V súčasnosti tu neplánujeme v prácach ďalej pokračovať. Dve návštevy sa uskutočnili v rámci úlohy SSJ – geologický prieskum jaskyne. Počas návštev sme domerali výkopy v Dolných meandroch, a komínové odbočky nad m. b. 486 a 502, spolu 78 m polygónu. Jaskyňa dosahuje dĺžku 2 740 m s deniveláciou 110 m. V nánosovej chodbe sme objavili 12 cm veľkú skamenelinu nautilidného hlavonožca.
Zimné povrchové prieskumy: 2 akcie sme venovali lokalite Červené, pričom sme našli jeden zaujímavý výduch, bude potrebné ho ďalej sledovať. Ďalšie výpravy smerovali na Uhlište, do Radovej dolinky a na Pustie. Spolu 6 akcií prinieslo okrem iného aj nájdenie vchodu Chladivého dychu. Koncom roku 2017 sme tiež začali sledovať teplotné pomery výduchov v suťovisku pod Veľkým Sokolom.
Veľká povodeň v Demänovej: Večer 28. apríla 2017 kulminovala povodňová hladina Demänovky zanechajúc po sebe vyvrátené stromy, nové riečiská, zatopené chaty a strhnuté cesty. Dianie sa nám podarilo sledovať priamo na mieste napriek policajnej uzávere doliny, následky povodne sme dokumentovali ešte aj niekoľko mesiacov po tejto udalosti (spolu asi 8 akcií). Objavili sa nové, dosiaľ nezaznamenané ponory na Zadnej vode P14B a C, pričom po krátkych úpravách boli schopné hltať celý vodný tok potoka a viesť ho do Novembrovej siene Štefanovej. V Červenom vysoká voda zotrela rastlinné a hlinité nánosy na nenápadnom brale, v okolí ponoru P2 priamo vedľa riečiska, do výšky 1 m, pričom tu odhalila drobné korózne dutiny. Na naše prekvapenie z nich vanul studený prievan. Počas 17 akcií sme postúpili do masívu asi 7 m, klesli 3,5 m, na dne sa už objavil vodný tok (2 l/s) z riečiska Demänovky. Výkop je vedený v horninách bázy príkrovu, vrchná časť zbíjanej chodby je v dobre korodovateľných, pestrých vápencoch, spodná v mäkkých, ílovitých karbonátoch.
Jaskyňa pod cestou: povodeň zaniesla objavný vchod jaskyne natoľko, že na povrchu nič nenasvedčovalo jeho existencii. Vzhľadom na jeho problematické obnovenie sme sa rozhodli vykopať nový vchod. Vďaka existencii predchádzajúcich meraní sme sa presne trafili do hlavnej chodby tejto krátkej jaskyne a obišli tak úzky vchod a nízku, zaplavovanú plazivku za ním. Následne sa nám podarilo prekonať prítokový sifón a postupne objaviť asi 15 m nových priestorov nachádzajúcich sa len 3 m pod povrchom. Cez sifón vanie silný prievan, loggerom treba overiť jeho pôvod a pokračovať v prácach ďalej. Celkovo sme v jaskyni odpracovali 5 akcií.
Studňa na Jame: počas leta sme tu uskutočnili dve výpravy, spolu na plošine strávili 7 pracovných dní. Správa je publikovaná v Spravodaji č. 4/2017.
Ďalšie aktivity v Demänovskej doline smerovali na Stodôlku, kde sme zamerali niekoľko dosiaľ nezdokumentovaných jaskýň (Kreutzerova rozsadlina, Mylná diera, Tri korózne vchody) a tiež dokončili dokumentáciu Portálovej jaskyne.
MOŠNICKÁ DOLINA

Počas roka naši mladší členovia zorganizovali niekoľko prieskumno-pracovných akcií do Mošnickej jaskyne a okolia. V Augustovej priepasti sa pod vstupnou priepasťou podaril prienik 10 m vpred. Dosiahli zatiaľ len čiastkové výsledky, otvorili nové pracovisko v strednej časti jaskyne.
VÝSKUMNÉ AKTIVITY

Na jeseň sme odobrali druhú sériu vzoriek vôd na chemické analýzy, výskum spojitosti vodných tokov Štefanovej realizujeme v spolupráci s Katedrou chémie UK v Prahe a Výzkumným ústavom lesního hospodářství a myslivosti. Na ďalších úlohách sme spolupracovali so SSJ, SMOPaJ, UMB v Banskej Bystrici, SAV v BB a ŠGÚDŠ.
DOKUMENTAČNÁ ČINNOSŤ

Počas zimnej expedície sme testovali mobilný 3D skener Zeb-1, s ktorým sme zdokumentovali priestory od Vodopádového dómu po Dukelský pomník a Veľký dóm. Počas roka sme pokračovali v prácach na Atlase Demänovských jaskýň.
PUBLIKAČNÁ A PREDNÁŠKOVÁ ČINNOSŤ

Počas roka sme zorganizovali dve prednášky na pôde UMB v BB o stave Demänovskej doliny a jej environmentálnych problémoch. V kaviarni Pianko prebehla prezentácia jaskyniarskej činnosti uplynulých rokov. Speleomítingu sme sa aktívne zúčastnili prostredníctvom dvoch prednášok a panelovej výstavy. Posterová prezentácia sa objavila aj na Medzinárodnom speleologickom kongrese v Sydney. Zorganizovali sme tiež odborný seminár na tému Využívanie 3D technológií na dokumentáciu podzemných priestorov a v septembri vystúpili na konferencii Underground i Expo s prednáškou o programe Therion. Spoluorganizačne sme sa podieľali na Speleomítingu, ktorý sa po rokoch presunul zu Svitu do Liptovského Jána.
V roku 2017 sme publikovali texty v Spravodaji SSS, Bulletine SSS a Aragonite. Na web stránke klubu sme uverejňovali priebežné správy z prieskumu jaskýň.
SPOLUPRÁCA

V Priepasti v Grúni sme spolupracovali pri kopaní a objavovaní, jaskyňu sme zamerali. V lete sme sa zúčastnili viacdňovej akcie v Čachtickom krase – OMVJ. Navštívili sme tiež Svidovskú 2 a aktívne sa zúčastnili silvestrovskej výpravy do Kamenian – na Podhlavište. Jaskyňu sme zamerali, objav pokračovania zatiaľ sa nepodaril.
ZAHRANIČIE

V septembri sme sa zúčastnili cesty po Francúzskych krasových lokalitách, najmä Vercors a Dévoluy. Uvažujeme o aktívnom speleologickom pôsobení v tejto krajine.
Zhrnutie

V roku 2017 sme uskutočnili približne 156 pracovných akcií. Objavili sme 1059 m nových jaskynných priestorov, zamerali 1389 m polygónu.
Rok 2017 bol speleologicky veľmi pestrým a poučným obdobím, ďakujem členom klubu a tiež mnohým „cezpoľným“ jaskyniarom za príjemné chvíle i dosiahnuté výsledky. 

Autor: Paľo Herich ml. - 31.1.2018, 09:18 <<< Späť


 .: diskusia k článku (0)

Tatrasoft
LYNX
MKB
DX Tech
UNIDOM
Adamsport
© 2007 Jaskyniarsky klub Demänovská Dolina, programovanie Daniel Pogač - DX Tech, grafika Juraj Bada, posledná aktualizácia: 18.1.2019, 10:20