Sobota, 5. December 2020 a meniny má Oto  


Meno:

Heslo:


 www.meteo.sk
 .: Výročná správa JK Demänovská Dolina za rok 2016

Výročná správa JK Demänovská Dolina za rok 2016
Počas uplynulého roku 2016 sme trochu netradične veľmi všestranne pôsobili v krase Demänovskej doliny. Okrem rozsiahlych kutacích prác, objavovania a mapovania novoobjavených aj starších známych priestorov sme pokračovali v komplexnej dokumentačnej činnosti všetkých známych krasových javov doliny. Objavili sme tiež najstaršiu skamenelinu stavovca na Slovensku a spojenie jaskyniarstva s archeológiou v priepasti na Jame prinieslo prvé zaujímavé výsledky. Spolupracovali sme tiež na viacerých výskumných úlohách iných organizácií.

Demänovská dolina
  Krčahovo V Brlohu a Meandri na Krčahove sme uskutočnili 32 akcií (celkovo tu už 55). 9. januára sme objavili Sieň s koreňmi pod zemou a pokračujúcu klesajúcu chodbu. Tieto priestory sme po zvyšok roka vypratávali od autochtónnych blokov a štrku, v koncovej sienke sme sa napokon zahĺbili asi 2,5 m vo veľkom profile kolmo dole, čo nám umožnil nový vykopaný vchod priamo v jej strope. Na konci roka sa objavila v sieni fluviálna modelácia, ktorá dúfame sa prejaví pokračovaním chodby šikmo nadol. Prievan nie je možné identifikovať pre silné prúdenie vzduchu medzi vchodmi 1, 2 a 3. Jaskynné priestory sme precízne zamerali. P. Magdolen pomocou virgúľ sa pokúsil určiť pokračovanie jaskyne, výsledok bol veľmi zaujímavý, jaskyňa by mala pokračovať a mierne sa zahlbovať do masívu. V masíve Krčahova sme počas 4 povrchových akcií našli slabšie výduchy (vo výduchu od Machnatej dol. bola 1 výkopová akcia, v decembri sa ale výduch už neprejavoval) a menšie jaskyne, ktoré sme zamerali.
  Štefanová Počas 12 akcií (jedna dvojdňová) sme v spolupráci ďalšími jaskyniarmi objavili rozsiahle priestory jaskyne (celkovo zameraných 1811 m), a to hneď na štyroch miestach (Chodby s Perlou 635 m, Chodby do Siene talianskych básnikov 840 m, za Hadím meandrom 221 m a Eldorádo 115 m), s množstvo ďalších možných pokračovaní. 16. júla sme tiež v strope chodby Eldoráda našli najstaršiu kostru stavovca na Slovensku, príslušníka rodu Pachypleurosaur. Odoberali sme tiež v jaskyni vzorky vôd na chemické analýzy a určenie súvislostí vodných tokov jaskyne. Koncom roku sa D. Hutňan zanoril do odtokového sifónu jaskyne vzdialeného len 55 m od Pekelného sifónu Chrámu slobody, pre poruchu automatiky nepostúpil ďalej, ale konštatoval, že chodba v hĺbke 20 m pokračuje veľkým profilom ďalej. Dočasný uzáver vchodu V2 bol poškodený, uskutočnili sme práce na jeho zabezpečenie a úpravu okolia. Štefanová dosiahla k 31. 12. 2016 dĺžku 16 651 m s deniveláciou 125 m.
  Okno Kopali sme na konci hlavného ťahu v sieni, postúpili asi 2 m vpred. V Meandroch boli uskutočnené dve kratšie výkopové akcie, postup tiež asi 2 m. Niekoľko výprav do Okna sa skončilo neúspešne pre problémy so zámkom na uzávere (v priebehu štyroch mesiacov sme museli vystriedať tri zámky). Problém vznikol, keď sa vo funkčnej zámke našiel ulomený kus správneho kľúča, ktorý nemal existovať. V rámci výskumu paleoklímy pracovníkov SAV v BB a SMOPaJ sme dvakrát navštívili jaskyňu spolu s taiwanskými výskumníkmi, ktorí odobrali vzorky na datovanie a predbežne určili. Vo výskume budeme tu pokračovať. Na konci roku sme sa na spoločenskú časť každoročných stretnutí „na Žikeša“ opäť po niekoľkých rokoch vrátili do portálu Okna, varili sme tu kapustnicu, preberali stav sveta a spomínali.
  Chrám slobody Pokračovali sme v domeriavaní rozsiahlych priestorov jaskyne, počas roka sme tu na 4 akciách zamerali 650 m (Fialové chodby 131 m, staré Gombitove siene 212 m, Štrkové šikminy v Hlbokom dóme 130 m, Zázračné siene 177 m). Tri mesiace po skončení úvodného ceremoniálu majstrovstiev sveta v lyžovaní sme zvesili tri 8 metrov vysoké vlajky z Hlbokého dómu.
  Pustá Rozšírili sme a spriechodnili nový vchod V3 do jaskyne, odoberali vzorky na určenie geológom, vyčistili sme Achátový dóm od odpadkov týždňových expedícií osemdesiatych rokov na dno Pustej. V Psích dierach sa uskutočnilo niekoľko výkopových akcií, postúpili sme asi 2,5 m vpred. Výkop vyzerá nádejne. Uskutočnili sme tiež tréningový prechod jaskyňou do Chrámu slobody s JZS HZS.
  Jaskyňa mieru Dve akcie boli zamerané na vyčistenie a vynášku starého materiálu z jaskyne. V rámci úloh SSJ sme mapovali antropogénne zásahy pri sprístupňovacícch prácach pre nastávajúci projekt vyčistenia a sprístupnenia jaskyne.
  Veľká Čierna (ľadová) jaskyňa 3 výpravy mali za účel doplniť staré mapy, zlepšiť ich kresbu a doplniť chýbajúce, nedomerané chodby. Celkovo sme zamerali v Kollárovom dóme 212 m vrátane priestorov za hroznou úžinou, kde nám museli pomôcť členovia SC Nicolaus. V práci budeme pokračovať. Vykonali sme tu tiež krátke klimatologické merania pre určenie súvislosti s Teplou jaskyňou. Teplá jaskyňa sa správa ako horný vchod, teplý vzduch z jaskyne však zrejme nepochádza z blízkych priestorov Čiernej jaskyne. Klimatické merania sme vykonali na základe rozdielnych postojov členov JK DD a správcov jaskyne k problematike ľadu po krátkej sondážnej akcii v Teplej jaskyni.
  Beníková Tromi akciami sme opravili a dokončili zameriavanie jaskyne (spolu 658 m). Posledný nepreskúmaný priestor jaskyne je okno nad jazerom Kaskád. V jaskyni sme zdokumentovali tiež zvyšky paleontologických nálezov kedysi bohatej jaskyne.
  Studňa na Jame Odpracovali sme tu celkovo 7 dní, podrobná správa bola uverejnené v Spravodaji.
  Jaskyňa pod cestou Počas dvoch pokusov sme sa snažili čerpať vodu koncového sifónu, pre slabé vybavenie sme ackiu odložili. Pokračovanie môže byť veľmi zaujímavé, plánujeme sa jaskyni venovať ďalej. Jaskyňa pravdepodobne predstavuje jedinú estavelu v doline.
  Blatník a Sokol uskutočnili sme tu 5 akcií, zamerali sme 8 nových jaskýň a jedej výver, kopali na dolnom poschodí Jaskyne vo Veľkom Sokole a vo svahovej vyvieračke pod Sokolmi.
  Iné jaskyne DD Počas roka na vyše 30 výpravách sme sa venovali komplexnému zameriavaniu a popisu jaskýň v rámci prác na Atlase Demänovských jaskýň a v nasledujúcom ruku budeme v tejto činnosti pokračovať. Zisťovali sme presné súradnice prístrojom Trimble Geo 7X s Real-time korekciami. Výsledky však boli spočiatku veľmi premenlivé, od excelentných presností na cm až po chyby v desiatkach metrov (ojedinele v stovkách metrov!), súvisiace s veľmi náročným terénom a inými, dosiaľ nezistenými činiteľmi. GPS súradnicu meraním sme pripájali na stabilizovaný hliníkový nit vo vchode jaskyne, od ktorého sa vinie jej polygón. V rámci týchto činností sme bivakovali v Tunelovej jaskyni pod Beníkovou, zlaňovali Baštu. Krátko sme kopali vo výduchu na Kamenici. Našli sme viacero nových jaskýň, ktoré sme väčšinou hneď aj zamerali.
Iné lokality
  Iľanovská dolina 4 akcie sme v spolupráci s OS Lipt. Mikuláš a SC Nicolaus pôsobili na Krakovej holi v území Iľanovskej doliny. Postupne sme objavovali a zameriavali Liborovu studňu (173 m) a Iľanovský meander (30 m). Preskúmali a zamerali sme aj výduchy (jaskyne) v Iľanovskom sedle, kde dávnejšie pôsobila partia okolo J. Šmolla. Jednu povrchovú akciu sme venovali východným svahom Dem. poludnice, našli a zamerali sme tu dve jaskyne bez ďalšieho možného pokračovania. Na pozvanie P. Huťku sme sa zúčastnili objavu Jaskyne strateného prsteňa, ktorý sme vzápätí zdokumentovali (125 m). O dva mesiace neskôr sme spolupracovali pri záchrannej akcii v jaskyni, kde zahynul náš kamarát Libor Faitl. Lavínovými vyhľadávačmi sme asistovali pri lokalizácii vchodu do Prosieckej jaskyne. Zúčastnili sme sa viacerých akcií SC Nicolaus na Slepé mosty, do Žeruchy, kde sme okrem povrchového polygónu zamerali Svarínsku jaskyňu, a Priepasti v Grúni. Na požiadanie J. Majzlana (Universität Jena - Institut für Geowissenschaften) sme komplexne zamerali štôlňu Dorothea v Pukanci s dĺžkou 320 m. Vo Francúzsku sme navštívili jaskyne Grotte de Choranche, Grotte de Bournillon a mimoriadny prírodno-kultúrny areál Minerve a odniesli si poznatok, že Demänovské jaskyne sú naozaj prekrásne a človek, ktorý sa často v nich pohybuje, niekedy zabúda sa dívať dostatočne vôkol seba.
Vzdelávacia, vedecká a publikačná činnosť
  Pre našich mladých čakateľov na vstup do klubu a ďalších záujemcov sme pripravili dve školenia a skúšky jendolanovej techniky v Machnatom. V Domici sme pre deti a mladých študentov predvádzali hrnčiarske práce. Navštívil nás speleologický tábor Skalní duši z Brna, počas 4 dní sme vytvárali program a venovali sa tiež spoločným prieskumným aktivitám.
  V rámci vedeckých úloh sme spolupracovali na výskume paleoklimatických pomerov kvartéru (Ústav vied o zemi SAV BB, SMOPaJ, Národná Taiwanská univerzita - laboratórium HISPEC), geologickom výskume Demänovského jaskynného systému (SSJ), paleontologickom výskume skameneliny zo Štefanovej (Štátny geologický ústav Dionýza Štúra BB, Ústav vied o zemi SAV BB), na výskume chemizmu a súvislostí vodných tokov Štefanovej (Univerzita Karlova - fak. Anorganickej chémie) a v rámci speleologicko-archeologických činností Na Jame so SMOPaJ a Krajským pamiatkovým úradom Žilina.
  Boli publikované tieto texty: Spravodaj 1/2016: Výročná správa JK DD za rok 2015; 2/2016: Expedícia Demänová ´16; 3/2016: O Veľkej a Malej Čiernej jaskyni alebo o ľade v Ľadovej jaskyni a rozlúčku s Liborom Faitlom; 4/2016: Expedícia Jama 2016. Aragonit 2/20: Nové zameranie prehliadkového okruhu Demänovskej jaskyne mieru a nadväzujúcej časti Chrámu slobody. V poľskom časopise Jaskynie vyšli správy o našej činnosti a spolupráci s poľskými jaskyniarmi. Na webstránke www.speleodd.sk sme formou deviatich ucelených textov priebežne informovali o dianí v jaskyniach Demänovskej doliny aj mimo nej.
  Atlas Demänovských jaskýň Počas roka sme intenzívne pracovali na spracovávaní nameraných údajov a textovej časti atlasu. Zo všetkej dostupnej literatúry bolo komplexne naštudovaných a opísaných prvých niekoľko desiatok malých a stredne veľkých jaskýň. Záznam o jaskyniach obsahuje pôdorysnú situáciu, rozvinutý rez a priečne rezy, fotografie vchodov s viditeľným umiestnením bodu, možné pokračovania, predchádzajúce prolongačné a dokumentačné aktivity, náčrt genézy a zaradenie do súvislostí, výskyt živočíchov či paleontologických a iných nálezov, historické využitie, dojem a podobne.
Zhrnutie
  Počas roka 2016 sme na 140 terénnych akciách objavili 2049 m nových jaskynných priestorov a zamerali 3987 m. DJS má k 31. 12. 2016 dĺžku 41 463 m s deniveláciou nezmenenou 196 m.
  Za uplynulý rok sme spolupracovali s týmito speleologickými organizáciami: SC Nicolaus, STJ Krakow, OS Liptovský Mikuláš, OSS Ružomberok, OS Čachtice, Speleo Bratislava, Speleoklub Tatrzański PTTK, Speleoklub Trnava, ZO 1 - 04 Zlatý Kůň, SK Chočské vrchy, OS Tribeč, JK Liptovský Trnovec, ZO 6 – 04 Rudice, SK Banská Bystrica, ZO 1 – 10 Speleoaquanaut, ZO 6 – 16 Tartaros, Skalní Duši, JS Spišská Belá a s ďalšími členmi SSS; taktiež nám výdatne pomáhalo mnoho nových záujemcov o speleológiu, okrem Slovenska aj z Francúzska, Talianska a Ruska). Viacero našich činností súviselo s úlohami SSJ. Výborná spolupráca bola so SMOPaJ a ďalšími organizáciami: Jaskynná záchranná skupina HZS, Ústav vied o zemi SAV BB, Národná Taiwanská univerzita (laboratórium HISPEC), Štátny geologický ústav Dionýza Štúra BB, Univerzita Karlova (fak. Anorganickej chémie), Krajský pamiatkový úrad ZA.

  Chcel by som veľmi pekne poďakovať všetkým tým, s ktorými sme v uplynulom roku mali možnosť spolupracovať. Bol to príjemne strávený čas v jaskyniach i mimo nich a dúfam, že budeme v podobnom duchu pokračovať i naďalej. 

Autor: Paľo Herich ml. - 8.1.2017, 18:33 <<< Späť


 .: diskusia k článku (0)

Tatrasoft
LYNX
MKB
DX Tech
UNIDOM
Adamsport
© 2007 Jaskyniarsky klub Demänovská Dolina, programovanie Daniel Pogač - DX Tech, grafika Juraj Bada, posledná aktualizácia: 30.11.2020, 10:05